افتخارات از سال ۹۰ تا ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1400/1/18 | 
  • سال ۱۳۹۰
ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده/رشته نوع افتخار سال
۱ محمد امینی فارسیانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زبان دانشجوی نمونه کشوری ۱۳۹۰
  • سال ۱۳۹۱
ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده/رشته نوع افتخار سال
۲ دکتر عزیزاله حبیبی شیمی پژوهشگر برتر ۱۳۹۱
۳ دکتر مجلس آرا فیزیک پژوهشگر و فناور برتر ۱۳۹۱

 
  • سال ۱۳۹۲
ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده/رشته نوع افتخار سال
۴ آقای محمد امینی فارسانی دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی جوان برتر در حوزه علم و فناوری ۱۳۹۲
۵ آقای علی قادنیای جهرمی دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی جوان برتر در حوزه علم و فناوری ۱۳۹۲
۶ دکتر بهزاد مهرابی زمین شناسی تجلیل از پژوهشگران  برتر و فناور برتر ۱۳۹۲


 
  • سال ۱۳۹۳
ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده/رشته نوع افتخار سال
۸ دکتر حیدر صادقی-خانم سارا جمهوری دانشکده تربیت بدنی-دانشجو نوآوری (دستگاه اندازه گیری تغییرات مسیر تعادل) ۱۳۹۳
۹ اشگان کریمی دانشجوی مقطع کارشناسی شیمی نمونه دانشگاه ۱۳۹۳
۱۰ یوسف یاراحمدی دانشجوی مقطع ارشد تربیت بدنی نمونه دانشگاه ۱۳۹۳
۱۱ علیرضا شکربیگی دانشجوی مقطع دکتری فقه و حقوق نمونه کشوری ۱۳۹۳
۱۲ کمال حاجی شریفی دانشجوی مقطع دکتری فیزیک نمونه دانشگاهی ۱۳۹۳ 
  • سال ۱۳۹۴
ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده/رشته نوع افتخار سال
۱۳ محمود رضا عطایی ادبیات پزوهشگر برتر ۱۳۹۴
۱۴ قدرت اله قربانی ادبیات پزوهشگر برتر ۱۳۹۴
۱۵ نجف آقایی تربیت بدنی پزوهشگر برتر ۱۳۹۴
۱۶ محمد خاتمی روانشناسی پزوهشگر برتر ۱۳۹۴
۱۷ دکتر وطن پور شیمی پزوهشگر برتر ۱۳۹۴
۱۸ دکتر علی شماعی شیمی پزوهشگر برتر ۱۳۹۴
۱۹ بهزاد مهرابی زمین شناسی پزوهشگر برتر ۱۳۹۴
۲۰ دکتر عادله دیوسالار علوم زیستی پزوهشگر برتر ۱۳۹۴
۲۱ دکتر علی معصومی و حمید ضا پسندیده فنی و مهندسی پزوهشگر برتر ۱۳۹۴
۲۲ دکتر علی حسن بیگی فیزیک پزوهشگر برتر ۱۳۹۴
۲۳ دکتر زهرا دیانتی علوم مالی پزوهشگر برتر ۱۳۹۴
۲۴ دکتر حسن زین آبادی مدیریت پزوهشگر برتر ۱۳۹۴
۲۵ دکتر اصغر دولتی زمین شناسی طرح برتر( طرح پژوهشی برون دانشگاهی) ۱۳۹۴
۲۶ دکتر سید حسین سراج زاده ادبیات طرح برتر( طرح پژوهشی برون دانشگاهی) ۱۳۹۴
۲۷ دکتر علی معصومی فنی و مهندسی طرح برتر( طرح پژوهشی برون دانشگاهی) ۱۳۹۴
۲۸ دکتر دیو سالار علوم زیستی مقالات با ضریب تاثیر بالا ۱۳۹۴
۲۹ دکتر جمالی مهموئی روانشناسی و علوم تربیتی دانشمند یک درصد برتر جهانی ۱۳۹۴
۳۰ دکتر آقا بزرگ شیمی دانشمند یک درصد برتر جهانی ۱۳۹۴
۳۱ فرامرز پویا دانشجوی مقطع دکترای روانشناسی رتبه برتر علوم انسانی ۱۳۹۴
۳۲ یوسف یار احمدی دانشجوی مقطع ارشد تربیت بدنی نمونه دانشگاه ۱۳۹۴
۳۳ احسان آقاسی دانشجوی مقطع کارشناسی مدیریت آموزشی نمونه دانشگاه ۱۳۹۴
۳۴ محمدمومنی طارمسری دانشجوی مقطع ارشد تکنوتیک نمونه دانشگاه ۱۳۹۴
۳۵ سهیل خلیلی پورآذری دانشجوی ارشد مهندسی صنایع نمونه دانشگاه ۱۳۹۴
۳۶ ابوالفضل قرایی دانشجوی مقطع دکتری صنایع نمونه دانشگاه ۱۳۹۴
۳۷ تقی حیدری دانشجوی مقطع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی نمونه دانشگاه ۱۳۹۴

 
  • سال ۱۳۹۵
ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده/رشته نوع افتخار سال
۳۸ دکتر علیرضامرادی  روانشاسی و علوم تربیتی پژوهشگر برتر کشوری ۱۳۹۵
۳۹ محمد نبی کریمی ادبیات پژوهشگر برتر ۱۳۹۵
۴۰ یزدان منصوریان روانشناسی پژوهشگر برتر ۱۳۹۵
۴۱ دکتر سرمدی حقوق پژوهشگر برتر ۱۳۹۵
۴۲ دکتر محسن رضایی زمین شناسی پژوهشگر برتر ۱۳۹۵
۴۳ غلامرضا فردی- ابوالفضل میرزا زاده فنی و مهندسی پژوهشگر برتر ۱۳۹۵
۴۴ دکتر حسن مهدیان فیزیک پژوهشگر برتر ۱۳۹۵
۴۵ دکتر حمید رضا آراسته مدیریت پژوهشگر برتر ۱۳۹۵
۴۶ دکتر غلامرضا نوری فنی و مهندسی طرح برتر( طرح پژوهشی برون دانشگاهی) ۱۳۹۵
۴۷ دکتر اکبر حسن پور  مدیریت طرح برتر( طرح پژوهشی برون دانشگاهی) ۱۳۹۵
۴۸ دکترعطا شاکری زمین شناسی طرح برتر( طرح پژوهشی برون دانشگاهی) ۱۳۹۵
۴۹ دکتر وطن پور شیمی مقالات با ضریب بالا ۱۳۹۵
۵۰ دکتر بابلیان ریاضی مقالات با بیشترین ارجاعات ۱۳۹۵
۵۱ دکتر پروین کدیور روانشناسی نشرکتاب ۱۳۹۵
۵۲ دکتر لواسانی فنی و مهندسی فناور برتر ۱۳۹۵
۵۳ محمد بیطرفان دانشجوی مقطع دکتری تاریخ دانشجوی نمونه کشوری ۱۳۹۵
۵۴ مهرداد نوری کوپانی دانشجوی مقطع دکتری رشته صنایع دانشجوی نمونه کشوری ۱۳۹۵
۵۴ علیرضا احمدیان دانشجوی مقطع دکتری روانشناسی دانشجوی نمونه کشوری ۱۳۹۵
۵۵ سعید رضاییان دانشجوی مقطع ارشد تربیت بدنی کسب دو مدال طلا در مسابقات تیکن-سی سی ریو کره جنوبی ۱۳۹۵
۵۶ محمدمهدی جلیلی دانشجوی ارشد تربیت برنی کسب مدل طلا مسابقات سنگ نوردی قهرمانی آسیا ۱۳۹۵
۵۷ حمید امنی دانشجوی ارشد تربیت بدنی کسب مدال نقره کیک یوکسینگ کره جنوبی ۱۳۹۵


 
  • سال ۱۳۹۶
ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده/رشته نوع افتخار سال
۵۸ دکتر علیجانی جغرافیا کشوری ۱۳۹۶
۵۹ دکتر بابلیان ریاضی پژوهشگر برتر ۱۳۹۶
۶۰ ضیایی حلیمه جانی شیمی پژوهشگر برتر ۱۳۹۶
۶۱ حبب اله عباسی ادبیات پژوهشگر برتر ۱۳۹۶
۶۲ جهان بخش دانشیان زمین شناسی پژوهشگر برتر ۱۳۹۶
۶۳ غلامرضا نوری فنی و مهندسی پژوهشگر برتر ۱۳۹۶
۶۴ افشین متقی جغرافیا پژوهشگر برتر ۱۳۹۶
۶۵ ناصر جواهری ادبیات طرح برتر
( طرح پژوهشی برون دانشگاهی)
۱۳۹۶
۶۶ دکتر شنبه زاده فنی و مهندسی طرح برتر
( طرح پژوهشی برون دانشگاهی)
۱۳۹۶
۶۷ حاجی شریفی فیزیک چاپ مقاله در نشریه ۱۳۹۶
۶۸ دکتر نجفی زمین شناسی فناور برتر ۱۳۹۶
۶۹ دکتر غیاثوند ادبیات کتاب برتر ۱۳۹۶
۷۰ حمزه نوذری ادبیات ایده برتر ۱۳۹۶
۷۱ بهمن نادری فنی و مهندسی یک درصد دانشمند برتر ۱۳۹۶
۷۲ محمد حسین عبدالهی روانشناسی دانشکده برتر ۱۳۹۶
۷۳ محمد امینی فارسیانی دانشجوی مقطع دکتری زبان انگلیسی نمونه کشوری ۱۳۹۶
۷۴ ابوالفضل قرائی دانشجوی مقطع دکتری رشته صنایع دانشجوی نمونه کشوری ۱۳۹۶
۷۵ محمد یوسفی دانشجوی مقطع دکتری تربیت بدینی دانشجوی نمونه کشوری ۱۳۹۶
۷۶ المیرا بیرامی دانشجوی مقطع دکتری فیزیولوژی جانوری نمونه دانشگاه ۱۳۹۶
۷۷ محمد محمدی دانشجوی مقطع کارشناسی تربیت بدنی کسب مدل برنز بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۱۳۹۶
۷۸ حمید امنی دانشجوی مقطع ارشد تربیت بدنی کسب مدال نقره کیک بوکسینگ عشق آباد ۱۳۹۶
۷۹ هادی تیران دانشجوی مقطع کارشناسی تربیت بدنی کسب مدال طلای تکوتندو یونیورسیاد ۱۳۹۶ 
  • سال ۱۳۹۷
ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده/رشته نوع افتخار سال
۸۰ دکتر سید حسین سراج زاده ادبیات و علوم انسانی پژوهشگر برتر ۱۳۹۷
۸۱ دکتر جعفر حسنی روانشناسی و علوم تربیتی پژوهشگر برتر ۱۳۹۷
۸۲ دکتر مجید ماستری فراهانی دانشکده شیمی پژوهشگر برتر ۱۳۹۷
۸۳ دکتر سید محمود فاطمی عقدا دانشکده علوم زمین پژوهشگر برتر ۱۳۹۷
۸۴ دکتر پریسا جنوبی دانشکده علوم زیستی پژوهشگر برتر ۱۳۹۷
۸۵ دکتر نیما حیدر زاده دانشکده فنی و مهندسی پژوهشگر برتر ۱۳۹۷
۸۶ دکتر حسین امیری دانشکده اقتصاد پژوهشگر برتر ۱۳۹۷
۸۷ دکتر مرتضی منطقی  روانشناسی پژوهشگر برگزیده در زمینه نشر کتاب ۱۳۹۷
۸۸ دکتر بهزاد مهرابی زمین شناسی پژوهشگر برگزیده در زمینه طرح های برون دانشگاهی ۱۳۹۷
۸۹ دکتر هادی شهیر فنی و مهندسی پژوهشگر برگزیده در زمینه طرح های برون دانشگاهی ۱۳۹۷
۹۰ محمدرضا فضلی خلف دانشجوی مقطع دکتری صنایع دانشجوی نمونه کشوری ۱۳۹۷
۹۱ علی ملکی رشته فیزیک فناور برتر ۱۳۹۷
۹۲ معصومه آقاعلیجانی جغرافیا المپیاد علوم جغرافیایی ۱۳۹۷
 
  • سال ۱۳۹۸
ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده/رشته نوع افتخار سال
۹۳ دکتر اصغر دولتی علوم زمین طرح پژوهش برتر ۱۳۹۸
۹۴ دکتر اصغر طهماسب علوم جغرافیا طرح پژوهش برتر ۱۳۹۸
۹۵ دکتر سلمان مهاجر علوم فیریک ایده برتر استان البرز ۱۳۹۸
۹۶ دکتر حمزه نوذری ادبیات و علوم انسانی پژوهشگر برتر ۱۳۹۸
۹۷ دکتر علی معصومی فنی و مهندسی پژوشگر برتر ۱۳۹۸
۹۸ دکتر عطاشاکری علوم زمین پژوهشگر برتر ۱۳۹۸
۹۹ دکتر کرم حبیب پور گتابی ادبیات و علوم انسانی پژوهشگر برتر ۱۳۹۸
۱۰۰ دکتر سیده لیلی میر طاهری فنی و مهندسی سرآمد جوان استان البرز ۱۳۹۸
۱۰۱ دکتر مریم محمدی کیش شیمی پژوهشگر جوان ۱۳۹۸
۱۰۲ دکتر حامی تورجی زاده فنی و مهندسی پژوهشگر جوان ۱۳۹۸
۱۰۳ دکتر مهدی اکبری روانشناسی پژوهشگر جوان ۱۳۹۸
۱۰۴ دکتر حسین امیری دانشکده اقتصاد پژوهشگر جوان ۱۳۹۸
۱۰۵ دکتر وحید وطن پور شیمی فناور برتر استان البرز و یک درصد برتر ایرانی در wos , esi شیمی ۱۳۹۸
۱۰۶ دکتر علیرضا مرادی روانشناسی فناور برگزیده دانشگاه ۱۳۹۸
۱۰۷ دکتر مجید ماستری فراهانی شیمی پژوهشگر برگزیده استان البرز ۱۳۹۸
۱۰۸ دکتر کیانوش زهراکار روانشناسی پژوهشگر برگزیده استان البرز ۱۳۹۸
۱۰۹ تربیت بدنی   دانشکده برتر ۱۳۹۸
۱۱۰ فنی و مهندسی   دانشکده برتر ۱۳۹۸
۱۱۱ علوم زیستی   غرفه برتر ۱۳۹۸
 
  • سال ۱۳۹۹
ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده/رشته نوع افتخار سال
۱۱۲ دکتر حسین امیری دانشکده اقتثصاد پژوهشگر برگزیده دانشگاه ها و مراکز پژوهشی استان البرز ۱۳۹۹
۱۱۳ اسماعیل بابلیان ریاضی پژوهشگر یک درصد برتر جهان در استان البرز ۱۳۹۹
۱۱۴ وحید وطن پور شیمی پژوهشگر کی درصد برتر جهان در استان البرز ۱۳۹۹
۱۱۵ بهزاد مهرابی زمین شناسی پژوهشگر برتر دانشگاه   ۱۳۹۹
۱۱۶ اکبر حسن پور مدیریت پژوهشگر برتر دانشگاه   ۱۳۹۹
۱۱۷ هادی شهیر فنی و مهندسی پژوهشگر برتر دانشگاه   ۱۳۹۹
۱۱۸ بردیا پناه به حق ریاضی پژوهشگر برتر دانشگاه   ۱۳۹۹
۱۱۹ موسی کمانرودی جغرافیا پژوهشگر برتر دانشگاه   ۱۳۹۹
۱۲۰ حمزه نوذری ادبیات و علوم انسانی مجری طرح قابل تقدیر دانشگاه ۱۳۹۹
۱۲۱ امیر لطافتکار ادبیات و علوم انسانی پژوهشگر جوان دانشگاه ۱۳۹۹
۱۲۲ کمال حاجی شریفی فیزیک پژوهشگر جوان دانشگاه ۱۳۹۹
۱۲۳ محمد دلنواز فنی و مهندسی پژوهشگر جوان دانشگاه ۱۳۹۹
۱۲۴ مهدی علی جانیانز اده زیست فناور برتر  دانشگاه ۱۳۹۹
۱۲۵ دانشکده شیمی - دانشکده برتر پژوهشی ۱۳۹۹
۱۲۶ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - دانشکده برتر پژوهشی ۱۳۹۹
۱۲۷ عطا شاکری زمین شناسی مجری طرح برگزیده در حوزه علوم پایه ۱۳۹۹
۱۲۸ امید مهدی عبادتی اصفهانی مدیریت مجری طرح برگزیده در حوزه علوم انسانی ۱۳۹۹
۱۲۹ عظیم ضیایی حلیمه جانی شیمی سرآمد علمی دانشگاه(یکی از یکصد سرآمد علمی کشور) ۱۳۹۹
۱۳۰ ابوالفضل ناطقی فنی و مهندسی مجری طرح قابل تقدیر ۱۳۹۹
۱۳۱ رضا صفری شالی ادبیات و علوم انسانی مجری طرح  برگزیده کشوری در ۱۳۹۹
۱۳۲ مهین فرهادیان بابادی دانشجوی مقطع ارشد رساله برتر در حوزه علوم پایه  ۱۳۹۹
۱۳۳ فرهاد جوان دانشجوی مقطع دکتری علوم انسانی رساله برتر در حوزه علوم انسانی ۱۳۹۹
۱۳۴ وحید بومری دانشجوی مقطع ارشد فنی و مهندسی پایان نامه برتر  در حوزه  فنی و مهندسی ۱۳۹۹
۱۳۵ مهدیه یزدانی دانش آموخته ارشد مهندسی عمران گرایش محیط زیست از دانشکده فنی و مهندسی کسب رتبه اول در کنکور دکتری سال ۹۹ ۱۳۹۹
۱۳۶ رضوان پورچنگیز دانش آموخته دانشکده زمین شناسی کسب رتبه اول در دکنکور دکتری سال ۹۹ گرایش چینه نگاری و فسیل شناسی ۱۳۹۹
۱۳۷ امین جهان گرد کارشناس رشته حسابداری دانشکده علوم مالی کسب رتبه دوم در کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۹
۱۳۸ شیرین میرزایی کارشناس رشته حسابداری دانشکده علوم مالی کسب رتبه اول سهمیه ممتازی و رتبه ششم عادی کنکور ارشد ۱۳۹۹
۱۳۹ آمنه منصوری کارشناس رشته حسابداری دانشکده علوم مالی کسب رتبه ۷ کنکور کارشناسی ارشد حسابداری ۱۳۹۹
۱۴۰ علی اسماعیلی کارشناس رشته حسابداری دانشکده علوم مالی کسب رتبه ۹ کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۹
۱۴۱ خانم بتول مشرف جوادی هیات علمی بازنشسته دانشکده تربیت بدنی نامزد تقدیر در بخش زنان برای روز جهانی زن در سال ۲۰۲۱( پارالمپیک) ۱۳۹۹

 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1747 بار   |   دفعات چاپ: 213 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر