نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف دفتر روابط بین الملل دانشگاه

1- فراهم نمودن شرایط لازم برای توسعه روابط وهمکاریهای متقابل با سازمانهــا وارگانهای دولتــی ذی ربط کشورها وبرنامه ریزی مبادله هیاتهای رسمی بین دانشگاهها.
2- مطالعه وبررسی اسناد مربوط به اجلاسها،کنفرانسها ورویدادهای بین المللی ومنطقه ای مرتبط با فعالیتهای دانشگاهی.
3- برنامه ریزی،اقـدامــات و هماهنگیهای لازم جهت شرکت در مجامـع وگردهمائیهای بین المللی ومنطقه ای وارائه گزارش .
4- شناسائی وبرقراری روابط با سازمانهای بیــن المللی تخصصی علمـــی وپژوهشی وفراهم کردن زمینه های لازم جهت برقراری ارتباط ومبادله اطلاعات .
5- تهیه وتدوین برنامه وفعالیت های برون مرزی کوتاه مدت ،میان مدت وبلند مدت در عرصه های بین المللی.
6- شناسایی طرحهائی که می توانند موضوع همکاری بین المللی قرار گیرند ومعرفی آنها به واحدهای ذی ربط دانشگاه.
7- انجام اقدامات لازم به منظور تقویت حضور فعال وهمـه جانبــه دانشگاه در سازمانهــای تخصصی بین المللی وفراهم نمودن شرایط لازم برای ارتباط وتبدیــل پایگاههای دانشگــاه بـه پـایگاههای بین المللی.
8- برنامه ریزی وانجام امور تشریفاتی لازم برای حضور هیاتهای رسمی دانشگاه در برنامه ها ونشستهای بین المللی(اعم از دو یا چند جانبه) ونیز برای استقبال وپذیرایی از هیاتهای رسمی سایر کشورها وارگانهای تخصصصی بین المللی مدعو دانشگاه.
9- جلب همکاری ایرانیان خارج از کشور وبرنامه ریزی برای مشارکت فعالانه آنان در فعالیت های دانشگاه.
10- انجام اقدامات لازم برای ایجاد تسهیلات لازم جهت ورود اساتید ودانشجویان برون مرزی.
11- شناسایی فرصتهای آموزشی (کوتاه مدت و بلند مدت)در سطح کشورها وسازمانهــــای تخصصی بین المللی ،انجام اقدامات وهماهنگی های لازم برای معرفی مدیران وکارشناسان بخشهای مرتبط دانشگاه جهت استفاده از این فرصتهابا هماهنگی مراجع ذی ربط.
12- بررسی ایجاد دفاتر نمایندگی دانشگاه در خارج از کشور در چارچوب قوانین ومقررات مربوط جهت معرفی توانمندیها وپتانسیل های داخل وبرقراری ارتباط متقابل با طرفهای ذی ربط خارجی با همکاری سایر حوزه وارگانهای مربوط.
13- هماهنگی با سایر واحدهای سازمان جهت ارائه خدمات به حوزه های مختلف دانشگاه در ارتباط با فعالیتهای بین المللی.
14- بررسی و برنامه ریزی برای عضویت دانشگاه در مجامع و ارگانهای تخصصی بین المللی انجام اقدامات وپیگیریهای لازم جهت تامین وتخصیص اعتبارات مورد نیاز،هماهنگی برای پرداخت بموقع حق عضویتها از سوی بخشهای مرتبط دانشگاه ،نظارت بر عضویت دانشگاه و واحدهای تابعه در مجامع مزبور.
15- فراهم نمودن شرایط لازم برای معرفی توانمندیهای دانشگاه در سطح بین المللی وایجاد ارتباط میان اساتید و دانشجویان این رشته ها با مراکز آموزشی وفنی بین المللی
 
برنامه های آتی دفتر
1.       جذب دانشجویان خارجی
2.       عضویت دانشگاه در سازمانهای علمی بین المللی جدید در راستای اهداف بلند مدت.
3.       بررسی تفاهم نامه های موجود ودر صورت تایید،تلاش به منظور اجرایی نمودن آنها وتمدید تفاهم نامه های گذشته.
4.       ترجمه واحدهای درسی دانشگاهی به منظور تهیه کارنامه انگلیسی
5.       همکاری در تبادل استادوپژوهشگر با دانشگاهها وموسسات خارجی