کارکنان روابط عمومی کارکنان روابط عمومی

- نیره مرادی: کارشناس روابط عمومی ومسئول ارتباط با رسانه ها و خبرگزاریها ـ  تلفن تماس درتهران : 86072742 و داخلی 4440

- فریده عراقیان: کارشناس روابط عمومی - تلفن تماس پردیس کرج :تلفن مستقیم: 34586862 -026 داخلی 2276

- الناز محسن زاده: گرافیست- کارشناس روابط عمومی-تلفن تماس درتهران : 86072742 و داخلی 4440

- منصوره رئوفی: کارشناس روابط عمومی تلفن تماس در تهران: 86072742 و داخلی 4440 

- آقای جواد سپاسی: مسئول امور سمعی و بصری روابط عمومی - تلفن تماس در تهران:  داخلی 3329

- آقای سعید فرجی: مسئول امور سمعی و بصری روابط عمومی تلفن تماس: 4550703-026