کارکنان روابط عمومی کارکنان روابط عمومی

کارکنان دفتر ریاست

تهران

نیره مرادی

کارشناس روابط عمومی و مسئول ارتباط با رسانه ها و خبرگزاری ها

021-86072742

داخلی 4440

منصوره رئوفی

کارشناس روابط عمومی مسئول امور سیمای خوارزمی

021-86072742

داخلی 4440

الناز محسن زاده

کارشناس روابط عمومی – گرافیست

021-86072742

داخلی 4440

جواد سپاسی

مسئول واحد سمعی بصری روابط عمومی

-

داخلی 3329

کرج

فریده عراقیان

کارشناس روابط عمومی

026-34586862

 

داخلی 2276

سعید فرجی

مسئول واحد سمعی بصری روابط عمومی

026-34550703

داخلی 2370