کارکنان دفتر ریاست کارکنان دفتر ریاست

 

 

کارکنان دفتر ریاست

تهران

محمدرضــا صالحی

مسئول دفتــر ریاست دانشگاه در تهـران

88825010 -021

داخلی 2218

پروین حاتمی

مسئول پی گیری درتهران

88825010 -021

داخلی 2218

منصور جوادی

مسئول دبیرخانه حوزه ریاست در تهران

88820929 -021

داخلی 2219

کرج

سیدرضا حسین پور

مسئول دفتر ریاست دانشگاه در پردیس کرج

34550703- 34561957- 026

داخلی 2370

محرمعلی رحیمی

مسئول دبیرخانه حوزه ریاست در پردیس کرج

34575004- 026

داخلی 2778