مشاوران ریاست دانشگاه مشاوران ریاست دانشگاه

ـ مهندس سید اسماعیل اوینی : مشاور طرح و برنامه
- دکتر محمدحسین کریم: مشاور رئیس در طرح و توسعه
شرح وظایف : 
1- تهیه و تدوین برنامه چهار ساله 84 ـ 81
2- تهیه و تدوین و تصویب برنامه چشم انداز ( 90 ـ 85 )
3- مشارکت در تهیه برنامه راهبردی 1404
4- تهیه عملکرد فعالیت های دانشگاه در حوزه های آموزشی ـ پژوهشی ـ پشتیبانی ـ دانشجویی و فرهنگی .
5- تهیه گزارش تحقیق برنامه چهارساله ( 84 ـ 81 )
6- تهیه گزارش طرح تطبیقی طرح جامع اولیه با طرح جامع اصلاحی
7- تشکیل شورای برنامه ریزی و تهیه گزارشهای مربوط به شاخص های دانشگاه در حوزه های مختلف فعالیت با شاخص های میانگین آموزش عالی ( دانشگاه های دولتی )